Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Review Article 


Performance Applications in Health Transformation

Abdurrahman etin Kzlkan, Gltekin ztrk, Nuri Yldran.

Abstract
Since 2003, new applications that could be called the field of health and the approval from the people who at first glance, the Health Transformation Program one of the main objectives of the development is to provide quality health services, without distinction of private and public.
This transformation not only of our country to Turkey in 2003, initially within the scope of the program and additional performance-based pay system has been developed, depending on the conditions. Second, our country is considered as a special presentation of an effective quality health services in 2005, this system is based on the highest point in Corporate Performance and Quality Improvement activities included. This is a special picture with two applications at all times and uninterrupted access to health services without discrimination, health services infrastructure, a thorough evaluation of health processes, based on the measurement of the degree of patient satisfaction measurement and set targets to achieve a comprehensive evaluation system was introduced in the hospital.
In this study of "Performance Applications in Health Transformation" issue was discussed in three main section.

Key words: Health, Performance, Transformation, Fees, ApplicationSalkta Dnmde Performans Uygulamalar

Özet
2003 ylndan itibaren salk alanndaki yeni uygulamalar denilebilecek ve ilk bakta halktan da onay gren Salkta Dnm Programnn ana hedeflerinden biride salk hizmetlerinde zel ve resmi ayrm yapmakszn kalite geliimini salamaktr.
Bu dnm program kapsamnda ilk olarak 2003 ylnda sadece lkemiz Trkiye’ye ve artlarna bal olarak performansa dayal ek deme sistemi gelitirilmitir. kinci olarak lkemize zel olarak dnlen bu sisteme 2005 ylnda salk hizmetlerinin etkin sunumunda kalitenin en st noktasn esas alan Kurumsal Performans ve Kaliteyi Gelitirme almalar eklenmitir. Bu iki uygulama ile birlikte zel resmi ayrm yapmakszn salk hizmetlerine her zaman ve kesintisiz eriim, salk hizmetlerinin alt yaps, salk srelerinin doru bir ekilde deerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin llmesi ve belirlenen hedeflere ulama derecesinin lmne dayal kapsaml bir hastane deerlendirme sistemi hayata geirilmitir.
Bu almada “Salkta Dnmde Performans Uygulamalar” konusu ana ksmda incelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Salk, Performans, Dnm, cret, Uygulama


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Abdurrahman etin Kzlkan
Articles by Gltekin ztrk
Articles by Nuri Yldran
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 2857
Downloaded: 749
Cited: 0


REFERENCES
1. TC Saðlýk Bakanlýðý, Temel Saðlýk Hizmetleri Uluslar arasý Konferansý Alma Ata Bildirgesi, s.1-6.http://www.sabem.saglik.gov.tr/forum/ezadmin/htmlarea/files/documents/1235_1alma_ata.pdf [Eriþim tarihi: 22.05.2011].
2. Seçim H. Hastane Yönetim ve Organizasyonu, AÜ Açýk öðretim Fakültesi Yayýn No: 53, Eskiþehir, 1985, s. 81.
3. WHO, Health For All 2000, Geneva, WHO, 1988, s. 5-11.
4. TC Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý ve Temel Saðlýk Hizmetleri, Kasým 2002-2008, Ankara, 2008, s. 6
5. Aktan CC. Saðlýk Bakanlýðý Organizasyon ve Yönetiminde Yaþanan Sorunlar ve Mevcut Durum_Analizi._http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisim-caginda/pdf-aktan/durum-analizi.pdf [Eriþim tarihi: 22.02.2012].
6. Baþ MI, Artar A. Ýþletmelerde Verimlilik Denetimi (Ölçme ve Deðerlendirme Modelleri), Ankara. MPM Yayýnlarý 435, 1991, s. 29.
7. Tarcan M. Saðlýk Kurumlarýnda Performans Ölçüm Kriterleri: Gözden Geçirme ve Araþtýrma Önerileri. Verimlilik Dergisi- MPM Yayýnlarý, (2), 2006, s. 54.
8. Yavuz Ý. Saðlýk Sektöründe Etkinlik Ölçümü: Veri zarflama Analizine dayalý bir Uygulama, Ankara. MPM Yayýnlarý, No: 654, 2001, s. 67.
9. Gümüþtekin GE. Ýþletmenin Örgütsel Etkinliðini Arttýrmada Yönetim Bilgi Sistemleri ve Özel Kesim Ýmalat Sanayii Ýþletmelerinde Bir Uygulama, Anadolu Ün. Sosyal Bil. Enst. Eskiþehir, 1997, s. 60.
10. Türk Dil Kurumu, Genel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr [Eriþim Tarihi: 20.05.2011].
11. Þahin Ý. Saðlýk Bakanlýðý Hastanelerinin Ýllere Göre Karþýlaþtýrmalý Verimlilik Analizi: Veri Zarflama Analizine Dayalý Bir Uygulama, Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, Ankara. H.Ü. Saðlýk Bilimleri Enst., 1998, s. 40.
12. Bilgin MH. Performans Deðerlemenin Taþýmasý Gereken Özellikler, Mülkiyeliler Birliði Dergisi. 1998; 22(205): 67.
13. Halis M, Tekinkuþ M. Kamuda Performans Yönetimi, (Ed.) Balcý, Asým ve diðerleri, Kamu Yönetiminde Çaðdaþ Yaklaþýmlar: Sorunlar, Tartýþmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansýmalarý, Ankara. Seçkin Yayýnlarý, 2003, s. 58.
14. Halis M, Tekinkuþ M. Kamuda Performans Yönetimi, Eds.: Balcý A. ve diðerleri. Kamu Yönetiminde Çaðdaþ Yaklaþýmlar: Sorunlar, Tartýþmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansýmalarý. Ankara. Seçkin Yayýnlarý, 2003, s. 88.
15. Sayýþtay Yayýný, Performans Denetim Rehberi, Ankara, Ekim 2002, s. 2.
16. T.C. Saðlýk Bakanlýðý, Kaliteyi Geliþtirme ve Performans Yönergesi, http://www.saglik.gov.tr [Eriþim Tarihi: 24.04.2011].
17. Cirhinlioglu F. Saðlýk Sosyolojisi. Sivas. Cumhuriyet Üniversitesi Yayýný, 2001, s. 41.
18. Akal Z. Performans Kavramlarý ve Performans Yönetimi. Ankara. MPM Yayýnlarý, 2003, s. 3.
19. Kýrýlmaz H. Saðlýk Sektöründe Yeniden Yapýlanma ve Bir Uygulama: Saðlýk Bakanlýðý-SSK Saðlýk Tesislerinin Ortak Kullanýmý, Basýlmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, s. 24.
20. Kýrýlmaz H. Performansa Dayalý Ücretlendirme Sistemleri ve Saðlýk Bakanlýðýnda Bir Uygulama, SB Diyalog, Temmuz 2004; 4.
21. T.C. Saðlýk Bakanlýðý, Saðlýkta Performans ve Kalite Yönergesi, http://www.saglik.gov.tr [Eriþim tarihi: 30.04.2011].
22. Koçar S. 360 Derece Performans Deðerleme Sistemi, Basýlmamýþ Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 65.
23. Tarcan M. Saðlýk Kurumlarýnda Performans Ölçüm Kriterleri: Gözden Geçirme ve Araþtýrma Önerileri. Verimlilik Dergisi- MPM Yayýnlarý, 2006: 89.
24. Yiðit V. Hastanelerde Maliyet- Performans Analizi: Saðlýk Bakanlýðý Tokat Doðum ve Çocuk Bakýmevinde Bir Uygulama. Yayýnlanmýþ Bilim Uzmanlýðý Tezi. Ankara. Ankara Ün. Saðlýk Bilimleri Enst., 2003, s. 59.
25. Halis M, Tekinkuþ M. Kamuda Performans Yönetimi. Eds.: Balcý A. ve diðerleri, Kamu Yönetiminde Çaðdaþ Yaklaþýmlar: Sorunlar, Tartýþmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansýmalarý. Ankara. Seçkin Yayýnlarý, 2003, s. 151.
26. Hayran O. Küreselleþme ve Saðlýk, Yeni Türkiye, Temmuz-Aðustos 2001, s. 94.
27. Özata M, Aslan Þ. Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Hastanelerde Etkinlik Ölçümü: Üniversite ve Devlet Hastaneleri Uygulamasý. Hastane Yönetimi, Nisan-Mayýs-Haziran 2005.
28. Özdemir YE. Cumhuriyet Dönemi Saðlýk Politikalarý –Cumhuriyetin Kurulusundan 1980'li Yýllara Saðlýk Politikalarý, Yeni Türkiye Mayýs-Haziran 2001; 39: 115.
29. Özsek Z. Saðlýk Kavramý ve Saðlýk Hizmetleri, Yeni Türkiye, Mayýs-Haziran 2001;39: 98.
30. T.C. Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye Saðlýk Hizmetlerinde Üç Yýl (Mayýs 1999-Mayýs 2002). Ankara. Saðlýk Bakanlýðý Yayýný, 2002, s. 21.
31. HASUDER, Performansa Dayalý Ek Ödeme Sistemi,http://www.hasuder.org.tr/anasayfa/index.php/gruplar/politika/390-performansdegerlendirme [Eriþim Tarihi: 19.05.2011].
32. T.C. Saðlýk Bakanlýðý, Saðlýkta Dönüþüm. Ankara Saðlýk Bakanlýðý Yayýný, 2003, s. 34.
33. Ücrette Adaleti Saðlayan Performansa Dayalý Ücret Sistemleri, http://www.ikademi.com/ucretyonetimi/268-ucrette-adaleti-saglayan-performansa-dayali-ucret-sistemleri.html [Eriþim Tarihi: 22.05.2011].
34. Çaglayan S. Saðlýk Sistemimiz ve Saðlýkta Yeniden Yapýlandýrma Üzerine Yaklaþýmlar, Yeni Türkiye, Temmuz-Aðustos 2001; 40.
35. T. C. Saðlýk Bakanlýðý. Nereden Nereye: Kasým 2002 – Haziran 2007, Ankara, 2007.
36. Özer A. Performans Yönetimi Uygulamalarýnda Performansýn Ölçümü ve Deðerlendirilmesi, Sayýþtay Dergisi, Nisan-Haziran Sayýsý, 2009, s. 73.
37. T. C. Saðlýk Bakanlýðý. Saðlýkta Performans Yönetimi, Ankara, 2006.
38. Balcý A, Kýrýlmaz H. Performansa Dayalý Ücretlendirme Sistemleri ve Kamu Sektöründe Uygulanabilirliði", Bilgi Çaðýnda Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapýlandýrýlmasý-I, Ed. Ahmet Nohutçu ve Asým Balcý, Beta Yayýnlarý, Ýstanbul, 2005.
39. Saðlýk Bakanlýðý, Saðlýkta Dönüþüm, Performans Toplantýlarý-2. Ankara. Saðlýk Bakanlýðý Yayýný, 2008.
40. Güler, H. Saðlýk Sistemimizde Deðiþim ve Geliþim Perspektifinden Ýlkler: III. Uluslararasý Saðlýkta Performans ve Kalite Kongresi, Saðlýðýn Baþkenti Dergisi, Eylül-Aralýk Sayýsý. 2010.
41. Aydýn S. Saðlýkta Performans: Ne Ýçin Nereye Kadar"_http://www.performans.saglik.gov.tr/content/files/performans_yazilari/performans_nereyekadar.pdf (Eriþim Tarihi: 21.02.2011).
42. Ceylan, Z. Performansa Dayalý Ücretlendirme Modelleri ve Türkiye Açýsýndan Bir Deðerlendirme, Sayýþtay Dergisi, Temmuz-Aralýk Sayýsý, 2009. s. 74-75.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Kizilkan AC, Ozturk G, Yildiran N. [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Prev Med Bull. 2012; 11(6): 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488


Web Style

Kizilkan AC, Ozturk G, Yildiran N. [Performance Applications in Health Transformation ]. http://www.tafmed.org/?mno=14962 [Access: March 21, 2018]. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488


AMA (American Medical Association) Style

Kizilkan AC, Ozturk G, Yildiran N. [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Prev Med Bull. 2012; 11(6): 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488Vancouver/ICMJE Style

Kizilkan AC, Ozturk G, Yildiran N. [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Prev Med Bull. (2012), [cited March 21, 2018]; 11(6): 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488Harvard Style

Kizilkan, A. C., Ozturk, G. & Yildiran, N. (2012) [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Prev Med Bull, 11 (6), 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488Turabian Style

Kizilkan, Abdurrahman Cetin, Gultekin Ozturk, and Nuri Yildiran. 2012. [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11 (6), 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488Chicago Style

Kizilkan, Abdurrahman Cetin, Gultekin Ozturk, and Nuri Yildiran. "[Performance Applications in Health Transformation ]." TAF Preventive Medicine Bulletin 11 (2012), 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488MLA (The Modern Language Association) Style

Kizilkan, Abdurrahman Cetin, Gultekin Ozturk, and Nuri Yildiran. "[Performance Applications in Health Transformation ]." TAF Preventive Medicine Bulletin 11.6 (2012), 757-766. Print.Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488APA (American Psychological Association) Style

Kizilkan, A. C., Ozturk, G. & Yildiran, N. (2012) [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11 (6), 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TBTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.