Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Open Access

Review ArticlePerformance Applications in Health Transformation

Abdurrahman Çetin Kızılkan, Gültekin Öztürk, Nuri Yıldıran.

Abstract
Since 2003, new applications that could be called the field of health and the approval from the people who at first glance, the Health Transformation Program one of the main objectives of the development is to provide quality health services, without distinction of private and public.
This transformation not only of our country to Turkey in 2003, initially within the scope of the program and additional performance-based pay system has been developed, depending on the conditions. Second, our country is considered as a special presentation of an effective quality health services in 2005, this system is based on the highest point in Corporate Performance and Quality Improvement activities included. This is a special picture with two applications at all times and uninterrupted access to health services without discrimination, health services infrastructure, a thorough evaluation of health processes, based on the measurement of the degree of patient satisfaction measurement and set targets to achieve a comprehensive evaluation system was introduced in the hospital.
In this study of "Performance Applications in Health Transformation" issue was discussed in three main section.

Key words: Health, Performance, Transformation, Fees, ApplicationSağlıkta Dönüşümde Performans Uygulamaları

Özet
2003 yılından itibaren sağlık alanındaki yeni uygulamalar denilebilecek ve ilk bakışta halktan da onay gören Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde özel ve resmi ayrımı yapmaksızın kalite gelişimini sağlamaktır.
Bu dönüşüm programı kapsamında ilk olarak 2003 yılında sadece ülkemiz Türkiye’ye ve şartlarına bağlı olarak performansa dayalı ek ödeme sistemi geliştirilmiştir. İkinci olarak ülkemize özel olarak düşünülen bu sisteme 2005 yılında sağlık hizmetlerinin etkin sunumunda kalitenin en üst noktasını esas alan Kurumsal Performans ve Kaliteyi Geliştirme çalışmaları eklenmiştir. Bu iki uygulama ile birlikte özel resmi ayrımı yapmaksızın sağlık hizmetlerine her zaman ve kesintisiz erişim, sağlık hizmetlerinin alt yapısı, sağlık süreçlerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane değerlendirme sistemi hayata geçirilmiştir.
Bu çalışmada “Sağlıkta Dönüşümde Performans Uygulamaları” konusu üç ana kısımda incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Performans, Dönüşüm, Ücret, Uygulama


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Abdurrahman Çetin Kızılkan
Articles by Gültekin Öztürk
Articles by Nuri Yıldıran
on IndexScholar Fulltext
on Google
on Google Scholar


REFERENCES
1. TC Saglik Bakanligi, Temel Saglik Hizmetleri Uluslar arasi Konferansi Alma Ata Bildirgesi, s.1-6.http://www.sabem.saglik.gov.tr/forum/ezadmin/htmlarea/files/documents/1235_1alma_ata.pdf [Eriþim tarihi: 22.05.2011].
2. Seçim H. Hastane Yonetim ve Organizasyonu, AÜ Açik ogretim Fakultesi Yayin No: 53, Eskiþehir, 1985, s. 81.
3. WHO, Health For All 2000, Geneva, WHO, 1988, s. 5-11.
4. TC Saglik Bakanligi, Turkiye Saglikta Donuþum Programi ve Temel Saglik Hizmetleri, Kasim 2002-2008, Ankara, 2008, s. 6
5. Aktan CC. Saglik Bakanligi Organizasyon ve Yonetiminde Yaþanan Sorunlar ve Mevcut Durum_Analizi._http://www.canaktan.org/ekonomi/saglik-degisim-caginda/pdf-aktan/durum-analizi.pdf [Eriþim tarihi: 22.02.2012].
6. Baþ MI, Artar A. Ýþletmelerde Verimlilik Denetimi (Ölçme ve Degerlendirme Modelleri), Ankara. MPM Yayinlari 435, 1991, s. 29.
7. Tarcan M. Saglik Kurumlarinda Performans Ölçum Kriterleri: Gozden Geçirme ve Araþtirma Önerileri. Verimlilik Dergisi- MPM Yayinlari, (2), 2006, s. 54.
8. Yavuz Ý. Saglik Sektorunde Etkinlik Ölçumu: Veri zarflama Analizine dayali bir Uygulama, Ankara. MPM Yayinlari, No: 654, 2001, s. 67.
9. Gumuþtekin GE. Ýþletmenin Örgutsel Etkinligini Arttirmada Yonetim Bilgi Sistemleri ve Özel Kesim Ýmalat Sanayii Ýþletmelerinde Bir Uygulama, Anadolu Ün. Sosyal Bil. Enst. Eskiþehir, 1997, s. 60.
10. Turk Dil Kurumu, Genel Turkçe Sozluk, http://www.tdk.gov.tr [Eriþim Tarihi: 20.05.2011].
11. Þahin Ý. Saglik Bakanligi Hastanelerinin Ýllere Gore Karþilaþtirmali Verimlilik Analizi: Veri Zarflama Analizine Dayali Bir Uygulama, Yayinlanmamiþ Doktora Tezi, Ankara. H.Ü. Saglik Bilimleri Enst., 1998, s. 40.
12. Bilgin MH. Performans Degerlemenin Taþimasi Gereken Özellikler, Mulkiyeliler Birligi Dergisi. 1998; 22(205): 67.
13. Halis M, Tekinkuþ M. Kamuda Performans Yonetimi, (Ed.) Balci, Asim ve digerleri, Kamu Yonetiminde Çagdaþ Yaklaþimlar: Sorunlar, Tartiþmalar, Çozum Önerileri, Modeller, Dunya ve Turkiye Yansimalari, Ankara. Seçkin Yayinlari, 2003, s. 58.
14. Halis M, Tekinkuþ M. Kamuda Performans Yonetimi, Eds.: Balci A. ve digerleri. Kamu Yonetiminde Çagdaþ Yaklaþimlar: Sorunlar, Tartiþmalar, Çozum Önerileri, Modeller, Dunya ve Turkiye Yansimalari. Ankara. Seçkin Yayinlari, 2003, s. 88.
15. Sayiþtay Yayini, Performans Denetim Rehberi, Ankara, Ekim 2002, s. 2.
16. T.C. Saglik Bakanligi, Kaliteyi Geliþtirme ve Performans Yonergesi, http://www.saglik.gov.tr [Eriþim Tarihi: 24.04.2011].
17. Cirhinlioglu F. Saglik Sosyolojisi. Sivas. Cumhuriyet Üniversitesi Yayini, 2001, s. 41.
18. Akal Z. Performans Kavramlari ve Performans Yonetimi. Ankara. MPM Yayinlari, 2003, s. 3.
19. Kirilmaz H. Saglik Sektorunde Yeniden Yapilanma ve Bir Uygulama: Saglik Bakanligi-SSK Saglik Tesislerinin Ortak Kullanimi, Basilmamiþ Yuksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, 2005, s. 24.
20. Kirilmaz H. Performansa Dayali Ücretlendirme Sistemleri ve Saglik Bakanliginda Bir Uygulama, SB Diyalog, Temmuz 2004; 4.
21. T.C. Saglik Bakanligi, Saglikta Performans ve Kalite Yonergesi, http://www.saglik.gov.tr [Eriþim tarihi: 30.04.2011].
22. Koçar S. 360 Derece Performans Degerleme Sistemi, Basilmamiþ Yuksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, 2001, s. 65.
23. Tarcan M. Saglik Kurumlarinda Performans Ölçum Kriterleri: Gozden Geçirme ve Araþtirma Önerileri. Verimlilik Dergisi- MPM Yayinlari, 2006: 89.
24. Yigit V. Hastanelerde Maliyet- Performans Analizi: Saglik Bakanligi Tokat Dogum ve Çocuk Bakimevinde Bir Uygulama. Yayinlanmiþ Bilim Uzmanligi Tezi. Ankara. Ankara Ün. Saglik Bilimleri Enst., 2003, s. 59.
25. Halis M, Tekinkuþ M. Kamuda Performans Yonetimi. Eds.: Balci A. ve digerleri, Kamu Yonetiminde Çagdaþ Yaklaþimlar: Sorunlar, Tartiþmalar, Çozum Önerileri, Modeller, Dunya ve Turkiye Yansimalari. Ankara. Seçkin Yayinlari, 2003, s. 151.
26. Hayran O. Kureselleþme ve Saglik, Yeni Turkiye, Temmuz-Agustos 2001, s. 94.
27. Özata M, Aslan Þ. Veri Zarflama Analizi Yontemi ile Hastanelerde Etkinlik Ölçumu: Üniversite ve Devlet Hastaneleri Uygulamasi. Hastane Yonetimi, Nisan-Mayis-Haziran 2005.
28. Özdemir YE. Cumhuriyet Donemi Saglik Politikalari –Cumhuriyetin Kurulusundan 1980'li Yillara Saglik Politikalari, Yeni Turkiye Mayis-Haziran 2001; 39: 115.
29. Özsek Z. Saglik Kavrami ve Saglik Hizmetleri, Yeni Turkiye, Mayis-Haziran 2001;39: 98.
30. T.C. Saglik Bakanligi, Turkiye Saglik Hizmetlerinde Üç Yil (Mayis 1999-Mayis 2002). Ankara. Saglik Bakanligi Yayini, 2002, s. 21.
31. HASUDER, Performansa Dayali Ek Ödeme Sistemi,http://www.hasuder.org.tr/anasayfa/index.php/gruplar/politika/390-performansdegerlendirme [Eriþim Tarihi: 19.05.2011].
32. T.C. Saglik Bakanligi, Saglikta Donuþum. Ankara Saglik Bakanligi Yayini, 2003, s. 34.
33. Ücrette Adaleti Saglayan Performansa Dayali Ücret Sistemleri, http://www.ikademi.com/ucretyonetimi/268-ucrette-adaleti-saglayan-performansa-dayali-ucret-sistemleri.html [Eriþim Tarihi: 22.05.2011].
34. Çaglayan S. Saglik Sistemimiz ve Saglikta Yeniden Yapilandirma Üzerine Yaklaþimlar, Yeni Turkiye, Temmuz-Agustos 2001; 40.
35. T. C. Saglik Bakanligi. Nereden Nereye: Kasim 2002 – Haziran 2007, Ankara, 2007.
36. Özer A. Performans Yonetimi Uygulamalarinda Performansin Ölçumu ve Degerlendirilmesi, Sayiþtay Dergisi, Nisan-Haziran Sayisi, 2009, s. 73.
37. T. C. Saglik Bakanligi. Saglikta Performans Yonetimi, Ankara, 2006.
38. Balci A, Kirilmaz H. Performansa Dayali Ücretlendirme Sistemleri ve Kamu Sektorunde Uygulanabilirligi", Bilgi Çaginda Turk Kamu Yonetiminin Yeniden Yapilandirilmasi-I, Ed. Ahmet Nohutçu ve Asim Balci, Beta Yayinlari, Ýstanbul, 2005.
39. Saglik Bakanligi, Saglikta Donuþum, Performans Toplantilari-2. Ankara. Saglik Bakanligi Yayini, 2008.
40. Guler, H. Saglik Sistemimizde Degiþim ve Geliþim Perspektifinden Ýlkler: III. Uluslararasi Saglikta Performans ve Kalite Kongresi, Sagligin Baþkenti Dergisi, Eylul-Aralik Sayisi. 2010.
41. Aydin S. Saglikta Performans: Ne Ýçin Nereye Kadar"_http://www.performans.saglik.gov.tr/content/files/performans_yazilari/performans_nereyekadar.pdf (Eriþim Tarihi: 21.02.2011).
42. Ceylan, Z. Performansa Dayali Ücretlendirme Modelleri ve Turkiye Açisindan Bir Degerlendirme, Sayiþtay Dergisi, Temmuz-Aralik Sayisi, 2009. s. 74-75.

How to Cite this Article
Pubmed Style

Kizilkan AC, Ozturk G, Yildiran N. [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Prev Med Bull. 2012; 11(6): 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488Web Style

Kizilkan AC, Ozturk G, Yildiran N. [Performance Applications in Health Transformation ]. www.scopemed.org/?mno=14962 [Access: February 21, 2017]. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488AMA (American Medical Association) Style

Kizilkan AC, Ozturk G, Yildiran N. [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Prev Med Bull. 2012; 11(6): 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488Vancouver/ICMJE Style

Kizilkan AC, Ozturk G, Yildiran N. [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Prev Med Bull. (2012), [cited February 21, 2017]; 11(6): 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488Harvard Style

Kizilkan, A. C., Ozturk, G. & Yildiran, N. (2012) [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Prev Med Bull, 11 (6), 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488Turabian Style

Kizilkan, Abdurrahman Cetin, Gultekin Ozturk, and Nuri Yildiran. 2012. [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11 (6), 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488Chicago Style

Kizilkan, Abdurrahman Cetin, Gultekin Ozturk, and Nuri Yildiran. "[Performance Applications in Health Transformation ]." TAF Preventive Medicine Bulletin 11 (2012), 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488MLA (The Modern Language Association) Style

Kizilkan, Abdurrahman Cetin, Gultekin Ozturk, and Nuri Yildiran. "[Performance Applications in Health Transformation ]." TAF Preventive Medicine Bulletin 11.6 (2012), 757-766. Print.Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488APA (American Psychological Association) Style

Kizilkan, A. C., Ozturk, G. & Yildiran, N. (2012) [Performance Applications in Health Transformation ]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11 (6), 757-766. Turkish. doi:10.5455/pmb.1-1327657488AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.