Service by

Home Journal Issues Guide for Authors Editorial Board About Journal Aims & Scope


Original Research 


The Job Satisfaction of Physicians That Working in Primary Health Care Institutions in Family Medicine System (Eskişehir)

Mustafa Tözün, Abdullah Çulhacı, Alaettin Ünsal.

Abstract
BACKGROUND: The aim of the study was to determine job satisfaction of physicians working in primary health care institutions and was to evaluate the effects of factors that are probably related to job satisfaction in Family Medicine Pilot practices in the city center of Eskisehir.
METHOD: This cross sectional study was realized on a total of 147 (84.5%) physicians working in the 4 Community Health Centers and 31 Family Health Centers 10 to 14 March 2008 in the city center of Eskisehir. The questionnaire forms were prepared in accordance with literature completed by physicians, gathered in the same or following day. The evaluation of job satisfaction was done by Minnesota Satisfaction Questionnaire. Chi square test, Student t test, and ANOVA variance analysis were used in data analysis.
RESULTS: Participants were composed of 72 (49.0%) male and 75 (51.0%) female physicians. Their age is between from 26 to 58, and the mean age was 40.58±4.94 years. General, internal, external job satisfaction mean points were found 3.62 ± 0.65, 3.72 ± 0.66, and 3.45 ± 0.75 respectively. General and external job satisfaction mean points were lower in the Community Health Center physicians than Family Health Center physicians (p<0.05).
CONCLUSION: In this study, job satisfaction of physicians was found mid level. These results suggest that for increasing job satisfaction of physicians’ health policies must be constituted and executed.

Key words: Job satisfaction, physician, EskisehirAile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Özet
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Eskişehir il merkezinde Aile Hekimliği Pilot uygulamasında birinci basamak sağlık kurumlarında görev yapan hekimlerin iş doyumu düzeylerini saptamak ve olası ilişkili faktörlerin iş doyumuna etkilerini değerlendirmektir.
YÖNTEM: Bu çalışma, 10–14 Mart 2008 tarihleri arasında Eskişehir il merkezinde bulunan 4 Toplum Sağlığı Merkezi ve 31 Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan toplam 147 (%84.5) hekim üzerinde gerçekleştirilen kesitsel tipte bir araştırmadır. Literatüre uygun olarak hazırlanan anket form, hekimler tarafından dolduruldu, aynı gün veya takip eden gün içerisinde toplandı. İş doyumunun değerlendirilmesi Minnesota İş Doyum Ölçeği ile yapıldı. Elde edilen verilerin analizinde Ki kare testi, Student t testi ve ANOVA Varyans analizi kullanıldı.
BULGULAR: Hekimlerden 72’si (%49.0) erkek, 75’i (%51.0) kadındı. Yaşları 26–58 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 40.58 ± 4.94 yıl idi. Hekimlerin genel, içsel ve dışsal iş doyum puan ortalamaları sırasıyla 3.62 ± 0.65, 3.72 ± 0.66 ve 3.45 ± 0.75 olarak bulundu. Genel ve dışsal iş doyum puan ortalamaları, Toplum Sağlığı Merkezi hekimlerinde Aile Sağlığı Merkezi hekimlerine göre daha düşük bulundu (p<0.05).
SONUÇ: Bu çalışmada hekimlerin iş doyumlarının orta düzeyde olduğu saptandı. Bu sonuçlara göre Eskişehir’de hekimlerin iş doyumlarının arttırılması ile ilgili olarak politikalar üretilmesi ve uygulanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, hekim, Eskişehir


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Mustafa Tözün
Articles by Abdullah Çulhacı
Articles by Alaettin Ünsal
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 13602
Downloaded: 2390
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Tozun M, Culhaci A, Unsal A. [The Job Satisfaction of Physicians That Working in Primary Health Care Institutions in Family Medicine System (Eskişehir)]. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(5): 377-384. Turkish.


Web Style

Tozun M, Culhaci A, Unsal A. [The Job Satisfaction of Physicians That Working in Primary Health Care Institutions in Family Medicine System (Eskişehir)]. http://www.tafmed.org/?mno=459 [Access: March 21, 2018]. Turkish.


AMA (American Medical Association) Style

Tozun M, Culhaci A, Unsal A. [The Job Satisfaction of Physicians That Working in Primary Health Care Institutions in Family Medicine System (Eskişehir)]. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(5): 377-384. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Tozun M, Culhaci A, Unsal A. [The Job Satisfaction of Physicians That Working in Primary Health Care Institutions in Family Medicine System (Eskişehir)]. TAF Prev Med Bull. (2008), [cited March 21, 2018]; 7(5): 377-384. Turkish.Harvard Style

Tozun, M., Culhaci, A. & Unsal, A. (2008) [The Job Satisfaction of Physicians That Working in Primary Health Care Institutions in Family Medicine System (Eskişehir)]. TAF Prev Med Bull, 7 (5), 377-384. Turkish.Turabian Style

Tozun, Mustafa, Abdullah Culhaci, and Alaettin Unsal. 2008. [The Job Satisfaction of Physicians That Working in Primary Health Care Institutions in Family Medicine System (Eskişehir)]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7 (5), 377-384. Turkish.Chicago Style

Tozun, Mustafa, Abdullah Culhaci, and Alaettin Unsal. "[The Job Satisfaction of Physicians That Working in Primary Health Care Institutions in Family Medicine System (Eskişehir)]." TAF Preventive Medicine Bulletin 7 (2008), 377-384. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Tozun, Mustafa, Abdullah Culhaci, and Alaettin Unsal. "[The Job Satisfaction of Physicians That Working in Primary Health Care Institutions in Family Medicine System (Eskişehir)]." TAF Preventive Medicine Bulletin 7.5 (2008), 377-384. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Tozun, M., Culhaci, A. & Unsal, A. (2008) [The Job Satisfaction of Physicians That Working in Primary Health Care Institutions in Family Medicine System (Eskişehir)]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7 (5), 377-384. Turkish.AUTHOR LOGIN

REVIEWER LOGIN

Indexed In

EBSCOhost
ScopeMed
TÜBİTAK Turkish Medical Index
AkademikDizin
IndexScholar
Scopus
CAB Abstracts
Global Health Database
DOAJ
IndexCopernicus
Turk Medline (Pleksus)
Google Scholar
The articles in TAF Preventive Medicine Bulletin are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.